Kreatif dan IdeaCara mudah untuk kreatif dan menjana idea


Untuk menjadi usahawan yang berjaya, kita harus menjadi kreatif dan sering menjana idea adalah satu kelebihan.saya merasakan seorang yang kreatif dan banyak idea. So, sini ada beberapa tip yang saya ingin kongsikan bagaimana saya menjana idea…


* Gembira & Seronok- selalunya idea hebat sering datang bila kita sedang seronok atau bergembira. Contoh,Kita suka dan berminat dgn perkara yang kita lakukan...they are having fun! Idea mudah datang bila kita have fun!


* Berfikir tanpa batasan. Lihat sahaja kanak-kanak kita). Sebabnya, kanak-kanak tak meletakkan had atau limit pada sesuatu penyelesaian. Kita yang dah dewasa selalu meletakkan “limit” pada sebarang penyelesaian. Sebab itu, kita menjadi tidak kreatif. jadi, fikir seperti budak 6 tahun! (mungkin budak juga sering gembira… sebab itu dapat banyak idea?)


* Ketahui ada BANYAK penyelesaian kepada semua masalah. Bukan hanya SATU! Bila kita fikir hanya ada sATU penyelesaian, kita akan berusaha cari SATU CARA tersebut. Bila fikir SATU, tiada idea yang datang kerana kita akan fikir untuk mendapatkan SATU YANG PERFECT/SEMPURNA. Bila berfikir, fikir BANYAK penyelesaian. Bila memikirkan terdapat BANYAK penyelesaian, kita akan rasa bebas berfikir macam-macam dan tidak hadkan idea kita.

3 tip saya selalu gunakan untuk menjana idea dan menjadi kreatif :) Sebagai tambahan, maksud “kreatif” adalah “menambah nilai” atau “improve”. Kalau kita fikir begini, lagi mudah untuk jadi kreatif walaupun kita bukan orang yang kreatif!

A simple way to be creative and generate ideas

To become a successful entrepreneur, we must be creative and generate ideas is often a my over balance felt a lot of creativity and ideas. So, here are some tips that I want to share how I generate ideas ...


* Happy & Others-usually great ideas often come when we are joyous or memorable. For example, We love and interest with which we do things ... they are having fun! Ideas come easily when we have fun!


* Think without restriction. See our only child). Why children do not put limits or limits on a settlement. We the adults always put "limits" in any settlement. Therefore, we are not creative. so, think servile 6 years! (slave may often be happy ... so many ideas?)


* Know there are many solutions to all problems. Not just ONE! If we think there is only one solution, we will try to find a way that. When you think ONE, no idea who come because we will think for ONE IS PERFECT / PERFECT. When you think, think MANY solutions. When you think there are many solutions, we will feel kind of free thinking and not limit our ideas.


3 tips I often use to generate ideas and be creative:) In addition, the purpose of "creative" is "add value" or "improve". If we think this way, more easy to be creative even though we are not people who are creative!

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...