IDEA dan Modal!


Ada Idea! tapi tiada modal
Language Bahasa Malaysia and English

Kita sering mendengar ramai usahawan mempunyai idea yang hebat..tetapi, tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk melaksanakan idea tersebut.

“Kesian” apabila kita dengar masalah begini. Sebab, idea yang hebat sepatutnya diimplementasikan oleh usahawan yang memikirkan idea yang hebat memerlukan modal!

"Idea yang hebat tidak memerlukan modal untuk dimulakan. Kebanyakan idea-idea hebat dipasaran pada hari ini dimulakan bukan menggunakan modal sendiri."

Idea yang hebat sudah pasti akan berjaya menarik dana dari pihak-pihak tertentu seperti:

* penaja
* institusi kewangan
* pengiklanan
* kerajaan
* orang ramai ataupun kawan-kawan

"Microsoft di mulakan tanpa menggunakan wang Bill Gates. Pada asalnya, Microsoft mendapat penaja & funding oleh kerana ia adalah idea yang hebat."

TIADA modal tetapi ADA idea!

Oleh itu, sekiranya anda mempunyai idea hebat, bukakan minda anda, idea yang hebat tidak memerlukan modal. Idea yang hebat, dapat MENARIK MODAL dengan sendiri!

Mulai hari ini, jangan jadikan modal sebagai alasan tidak untuk melaksanakan idea kita, fikiran bagamana untuk meneruskan idea anda.

Berfikir, Berusaha dan Laksanakan wawasan anda!
The idea there! but no capital

We often hear many entrepreneurs have great ideas .. but, do not have sufficient capital to implement these ideas.

"Kesian" when we hear the problem this way. Reason, great ideas should be implemented by entrepreneurs who conceived the idea of a great need capital!

"A great idea does not need capital to start. Many great ideas on the market today started not using their own capital."

Great idea that will certainly be able to attract funds from certain parties, such as:

* Sponsor
* Financial institutions
* Advertising
* Government
* The public or friends

"Microsoft started without the use of money Bill Gates. Originally, Microsoft get sponsors and funding because it is a great idea."

THERE EXIST but capital idea!

Therefore, if you have a great idea, open your mind, ideas that do not require great capital. Great idea, to attract capital itself!

Starting today, do not treat capital as a reason not to implement our ideas, thoughts on how to pursue your ideas.

Thinking, working towards your vision and execution!

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...